Kela-korvattavuus loppuu kokonaan fysioterapian osalta 1.1.2023. Päätös on hyvin surullinen erityisesti itäsuomalaisen ikääntyvän työvoiman, vanhusten ja pienyrittäjien näkökulmasta. On tutkittu, että päätös kohdistuu väestön ikääntymisen ja sairastavuuden perusteella erityisesti Itä-Suomeen.

 

Ikääntymiseen liittyvien sote-kustannuksien ehkäisy


Fysioterapia on terveydenhuollon palvelu, jossa keskitytään asiakkaan liikkumisen ja toimintakyvyn parantamiseen tai ylläpitämiseen. Fysioterapia on esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinvaivojen tärkein kuntoutusmuoto. Suomea uhkaavat tulevina vuosina monet haasteet. Työikäinen väestö vähenee ja ikääntyneiden määrä lisääntyy. Väestön ikääntymisen ja heikentyvän huoltosuhteen ratkaisuja ovat työkyvyn tukeminen työuran loppuvaiheessa sekä vanhuusvuosien toimintakyvyn tukeminen. Fysioterapialla voidaan ehkäistä ja kuntouttaa tule-vaivoja, jotka ovat työuran loppuvaiheen suurin työkyvyttömyyden uhka. Lisäksi keski-iässä tapahtuvalla fysioterapialla on merkittävä vaikutus vanhuuden toimintakykyyn, joka puolestaan vähentää ikääntymiseen liittyviä sote-kustannuksia.

 

Yhteiskunnan kahtiajako

Päätös tulee aiheuttamaan yhteiskuntaan tulevaisuudessa enemmän kahtiajakoa. Kalliin vakuutuksen hankkineet saavat palveluja helposti, ja julkisia palveluita käyttävät jonottavat jatkossa entistä pidempään. On laskettu, että yksityinen fysioterapia maksaa kela-korvauksena valtiolle 8€/h ja julkinen fysioterapia 90€/h. Yksityisen sektorin palvelutuotanto on kaikkinensa nykyisessä markkinatilanteessa 33 % julkista sektoria edullisempi. Julkisen sektorin kalleus tulee johtamaan siihen, että lähetteitä ei enää kirjoiteta terapiaan ja ihmisten hakeutuminen avun piiriin vähenee. Tämä tulee näkymään suoraan ikääntyvän työvoiman työkyvyssä ja siten sairaspoissaolojen lisääntymisenä. Vanhusten osalta taas oman hyvinvoinnin ja liikkumisen huolehtimisesta tehdään kalliimpaa kuin mitä se on koskaan ollut. Tämä tuskin estää kalliimpien palveluiden piiriin joutumista.


Panostettava ennaltaehkäisevään toimintaan


Päätös tulee myös vaikuttamaan fysioterapiapalveluita tarjoavien pienten ja keskisuurten yrittäjien toimintaedellytyksiin. Epäilemättä moni pieni toimija joutuu lopettamaan toimintansa, koska on laskettu, että korvauksen poistumisen myötä noin 120.000 käyntiä siirtyy terveyskeskuksiin. Herää kysymys, miten terveyskeskukset tulevat näistä käynneistä suoriutumaan? Hyvinvointialueuudistuksen tarkoituksena ei käsitykseni mukaan ollut hoitoon pääsyn vaikeuttaminen, vaan nimenomaan ennaltaehkäisevään toimintaan panostaminen. Kela-korvaus on palautettava suomalaisten käyttöön seuraavassa hallitusohjelmassa.

 

Kela: muutoksia yksityisen sairaanhoidon kela-korvauksiin

Suomen fysioterapeutit: Kelakorvausten poistaminen kaventaa valinnanvapautta ja lisää kustannuksia

Suomen fysioterapeutit:kela-korvaukset poistuvat

 

Karoliina Partanen

Asianajaja, Pohjois-Savon aluehallituksen jäsen (kok.)

kansanedustajaehdokas

 

Tutustu myös muihin kirjoituksiini

YHTEYS

+358 50 494 3585 

[email protected]

 

SOME